Tại sao là chúng tôi?

XỬ LÝ CHẬM KHAI THUẾ VÀ NỘP THUẾ

 • Xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế: 100.000 - 5.000.000 Đ.
 • Số tiền phạt chậm nộp thuế:
 • Số tiền thuế nộp chậm x 0.05%/ngày x số ngày chậm nộp.

Chậm khai thuếnộp thuế là 2 trường hợp bị xử phạt như sau:

1. Xử lý trường hợp chậm khai thuế so với thời hạn quy định

 • Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ 05 đến 10 ngày.
 • Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày.
 • Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày.
 • Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày.
 • Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chậm khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều này bao gồm cả thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo Luật Quản lý thuế.
 • Không áp dụng các mức xử phạt quy định trên đối với trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

2. Xử lý trường hợp chậm nộp thuế

 • Người nộp thuế có hành vi chậm nộp thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.