Tại sao là chúng tôi?

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

  • Được kết chuyển khoản lỗ năm trước sang năm sau nhưng không được vượt quá 5 năm.
  • Phải xác định phần chênh lệch tạm thời giữa kế toán và thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là:


  • Doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế (trừ trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng tháng theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu và thuế suất). Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu : Doanh thu tính thuế; chi phí hợp lý; thu nhập chịu thuế; số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp trong năm; số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài cho các khoản thu nhập đã nhận được từ nước ngoài; số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thiếu hoắc nộp thừa theo mẫu số 2a, mẫu 2b ban hành kèm theo Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài Chính.  
  • Năm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo năm dương lịch, trường hợp cơ sở kinh doanh được phép áp dụng năm tính thuế khác với năm tài chính nêu trên thì được quyết toán theo năm tài chính đó. Đối với cơ sở kinh doanh bị sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản thì vẫn phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế đền thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản.  
  • Doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được công khai để lên báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp một cách chính xác trung thực. Nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện các số liệu trong báo cáo quyết toán thuế không đúng làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, còn bị phạt tiền về khai man thuế, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý là 60 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đối với trường hợp sáp nhập, chia tách, giải thể phá sản thời gian nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là sau 45 ngày, kể? từ ngày có quyết định sáp nhập, chia tách, giải thể phá sản.
  • doanh nghiệp phải nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu theo báo cáo quyết toán thuế thu nhâp doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quy định phải nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế. Nếu sau 10 ngày không nộp thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu, còn phải nộp phạt chậm nộp.